Adviesbureau voor externe veiligheid

Externe veiligheid

MMG Advies is gespecialiseerd in externe veiligheid. Op dit terrein adviseren we (samenwerkende) bevoegde overheden en autoriteiten bij beleidsontwikkeling. Verder helpen we uitvoerende diensten bij het organiseren en programmeren van de uitvoering. En we ondersteunen samenwerkingsprocessen van gemeenten en veiligheidsregio’s gericht op afspraken en regionale afstemming van beleid en uitvoering.

Meer weten of wilt u spiegelen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Rampen voorkomen

Externe veiligheid is er voor het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen. Dat kan op verschillende manieren. Onder andere door brongericht beleid, waarbij bijvoorbeeld maatregelen worden genomen om de kans dat een fabriek ontploft te verkleinen. Maar ook door ruimtelijke ordening, waarbij bijvoorbeeld wordt geregeld dat er een veilige afstand wordt aangehouden tussen gevaarlijke objecten en woningen.

Sinds de vuurwerkramp in Enschede heeft de Nederlandse overheid wetgeving gemaakt die overheden verplicht rekening te houden met externe veiligheid. Dat moet bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen. En bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven en het houden van toezicht daarop. MMG Advies helpt overheden aan deze verplichtingen te voldoen.

Beleidsvisie

Een belangrijk instrument daarbij is een beleidsvisie of bestuurlijk kader. Met zo’n visie of kader als stevige basis geven gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden van overheden richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen, het transport van stoffen en de bedrijfsmatige activiteiten in hun gebied. En op zodanige wijze dat externe veiligheid daarbij geen probleem vormt.

MMG Advies heeft tien jaar ervaring met het opstellen van beleidsvisies of bestuurlijke kaders voor gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden van overheden. MMG Advies ondersteunt hen tevens bij (het organiseren van) de uitvoering van de regelgeving. Bijvoorbeeld door het helpen opstellen en invoeren van programma’s externe veiligheid.

Voor meer informatie over de opdrachten die MMG Advies op dit terrein met succes heeft uitgevoerd verwijzen wij naar ons projectenoverzicht.

Enkele interessante links voor meer informatie zijn de sites van Relevant, het RIVM, Kenniscentrum Infomil, en de Rijksoverheid.