Advies verduurzaming wagenparken

Advies verduurzaming wagenparken

In de periode vanaf zomer 2019 tot en met februari 2020 heeft MMG Advies in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag adviesgesprekken gevoerd met bedrijven gericht op het verduurzamen van het wagenpark. De opdracht werd ondersteund door de partijen uit het gebiedsprogramma MoVe (mobiliteit en verstedelijking). Dit betreft een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met de Logistiek Makelaars in de regio en met wederzijdse afstemming. De MRDH heeft MMG Advies gevraagd om adviesgesprekken te voeren bij bedrijven over de aanschaf van duurzame bedrijfsvoertuigen.

Het doel van de gesprekken is bewustwording creëren, gedragsbeïnvloeding en zo mogelijk concrete verduurzamingsstappen vaststellen. De carbon footprint van het wagenpark van bedrijven werd inzichtelijk gemaakt. Ook kregen de bedrijven concrete informatie over alternatieve brandstoffen en welke stappen ze richting een duurzamer wagenpark kunnen maken.

neem contact op