Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 202124 december 2021

Wie de actualiteiten op onze website ziet zou kunnen denken dat we weinig hebben gedaan in 2021. Maar niets is minder waar. Juist door een goed gevulde orderportefeuille schoot het regelmatig actualiseren van onze website er het afgelopen jaar bij in. We maken dit goed met dit jaaroverzicht 2021, een bondig overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Gemeente Utrecht

Emile van Rijn ondersteunde de gemeente Utrecht bij het vormgeven en realiseren van duurzame logistiek. Dit is belangrijk voor Utrecht als koploper bij het inregelen van een zero-emissie zone vanaf 2025. En ook gezien de toenemende druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Als Beleidsadviseur Slim, Licht & Schoon Goederenvervoer schreef Emile een evaluatierapport over het Actieplan Goederenvervoer 2015-2020. Dit rapport diende mede als basis voor het formuleren van het beleid voor de komende jaren. Netwerken en samenwerking, vervoer over water, ontwikkeling van goederenhubs, subsidieregelingen en inzicht in de goederenstromen zijn daarvan belangrijke onderdelen. Daarmee moeten vanaf 2022 de logistieke ambities van Utrecht worden waargemaakt.

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Emile van Rijn was in 2021 logistiek makelaar voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, een initiatief van VNO-NCW, Metropoolregio Rotterdam en Den Haag, evofenedex, TLN en de gemeente Den Haag. Als logistiek makelaar was Emile verbinder tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Emile werkte met hen aan kennisdeling en het (samen) realiseren van duurzamere logistiek. Zo blijft de regio bereikbaar. Speerpunten daarbij waren efficiënt gebruik van wegen en minder rijden in de spits. Maar ook minder en schonere kilometers. Dit alles levert ondernemers ook kostenbesparingen op.

Stikstof

Jean-Paul de Poorter was in 2021 Thematrekker vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Een team van provinciale experts werkt onder aanvoering van Jean-Paul aan VTH-adviezen voor de ambtelijke en bestuurlijke commissie stikstof van IPSN. Een belangrijk doel is de vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken weer snel, goed en landelijk uniform op gang brengen. En op een manier die de toets van de rechter of de Raad van State kan doorstaan. Naast het coördineren van de samenwerking tussen de twaalf provincies verzorgde Jean-Paul ook de afstemming en samenwerking met het Rijk op VTH-gebied, het directoraat-generaal stikstof van het ministerie van LNV in het bijzonder. Voor een overzicht van de onderwerpen en producten waar Jean-Paul als Thematrekker aan heeft meegewerkt bezoekt u www.aanpakstikstof.nl of BIJ12.

Paul Hofmeijer was in 2021 ook actief op het gebied van stikstof. Paul fungeerde vanaf 1 april als programmamaker stikstof binnen de provincie Flevoland. In die functie coördineerde hij de stikstofactiviteiten binnen de provincie Flevoland en overlegde hij binnen IPSN namens Flevoland op ambtelijk niveau met de andere provincies om het stikstofbeleid af te stemmen.

Beter leven keurmerk

Paul Hofmeijer heeft in 2021 de stichting Beter Leven keurmerk – bekend van het sterrensysteem voor de mate van diervriendelijkheid van vleesproducten – ondersteund bij het maken van een meerjarenplan. Paul deed dit op basis van een deelnemerstevredenheidsonderzoek, een SWOT-analyse, een update van het sanctiebeleid en gesprekken met stakeholders.

Waterstof

Net als in de jaren hiervoor was Jean-Paul de Poorter in 2021 secretaris van het H2 Platform. Dit platform is een groeiende samenwerking van inmiddels 55 bedrijven met het Rijk. Het H2 Platform duidt en stimuleert de rol van waterstof in de transitie naar een maatschappij die is gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen zonder CO2-uitstoot. Het platform doet dat door het leveren van beleidsbijdragen, door rechtstreekse communicatie met beleidsmakers, bewindslieden en Kamerleden, door informatieverstrekking via de website www.opwegmetwaterstof.nl en door het ondersteunen van kennisdeling tussen de platformdeelnemers. De scope van het H2 Platform is breed en betreft zowel de productie van waterstof als de toepassing daarvan in de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het aspect veiligheid krijgt aandacht in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma.

Vooruitblik

De thema’s waar Emile, Jean-Paul en Paul in 2021 aan werkten zullen ook in 2022 actueel zijn en hun aandacht en tijd opeisen. Ons goede voornemen is om in 2022 vaker een actualiteit via onze website met u te delen. Maar pin ons er niet op vast, want de thema’s waar we aan werken zijn complex en veeleisend.

Door het einde van enkele projecten in dit jaaroverzicht 2021 ontstaat er in 2022 ruimte voor nieuwe projecten. Het kan hierbij gaan om losse (organisatie)adviesopdrachten of het voor een bepaalde periode uitvoeren van project- of programmamanagement. Aarzelt u dan ook niet contact op te nemen met Emile, Jean-Paul of Paul mocht u in het nieuwe jaar van onze diensten gebruik willen maken. We staan u graag te woord en zijn u graag van dienst. Ook bij vragen over dit jaaroverzicht 2021.

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022!

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.