Noordelijke Maat Brzo en RIE-4 bedrijven

Noordelijke Maat Brzo en RIE-4 bedrijven

Brzo en RIE-4 bedrijven

Brzo bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Of ze hebben deze stoffen in opslag. Daarom vallen zij onder het Besluit risico’s zware ongevallen, het Brzo. Het Brzo is de Nederlandse uitwerking van de Europese Seveso III richtlijn. RIE-4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen. Daarom vallen zij onder categorie 4 van de Richtlijn Industriële Emissies. RIE-4 bedrijven kunnen tegelijkertijd vallen onder het Brzo. De Brzo en RIE-4 bedrijven heten samen ook wel de majeure risicobedrijven. Nederland telt ongeveer 450 majeure risicobedrijven.

Provincies en Brzo Omgevingsdiensten

De provincies zijn per 1 januari 2016 bevoegd gezag voor de majeure risicobedrijven. Dit betekent dat de provincies moeten zorgen dat deze bedrijven een actuele vergunning hebben. De provincies moeten er verder op toezien dat deze bedrijven hun vergunning naleven. En de provincies moeten handhavend optreden tegen overtredingen. Volgens afspraak met het Rijk, dragen de provincies de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (afgekort VTH) op aan de Brzo Omgevingsdienst die voor hun gebied is aangewezen in het Besluit omgevingsrecht. Nederland telt zes Brzo Omgevingsdiensten. Zij zijn gespecialiseerd in VTH voor majeure risicobedrijven.

Drenthe, Friesland en Groningen

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen werken nauw samen. Zij kiezen er voor dat gekwalificeerde medewerkers van hun eigen omgevingsdiensten – RUD Drenthe, FUMO en Omgevingsdienst Groningen – VTH voor majeure risicobedrijven uitvoeren, onder volledige zeggenschap van de directeur van Brzo Omgevingsdienst Groningen. Zodoende voldoen zij aan de afspraak met het Rijk. En zo houden zij tegelijk de kennis en kunde van complexe bedrijven binnen alle drie de noordelijke omgevingsdiensten op niveau. Want dat is belangrijk, vooral voor RUD Drenthe en FUMO. Omdat zij VTH ook goed uit moeten kunnen blijven voeren voor bedrijven die tegen het niveau van Brzo en/of RIE4 aan zitten. En verder om zelfstandig te blijven voldoen aan de zogeheten VTH-kwaliteitscriteria. De intensieve samenwerking wordt door de noordelijke provincies en omgevingsdiensten zelf aangeduid als Brzo Omgevingsdienst Noord.

Noordelijke Maat

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincies Drenthe, Friesland en Groningen grip houden op de kwaliteit van de uitvoering van VTH voor majeure risicobedrijven. De rekenkamer heeft de drie noordelijke provincies naar aanleiding hiervan geadviseerd om een gezamenlijke maat – een Noordelijke Maat – te ontwikkelen voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau van VTH bij majeure risicobedrijven. De Noordelijke Maat dient drie doelen:

  1. Een eenduidige en efficiënte uitvoering – De Noordelijke Maat leidt feitelijk tot één opdracht van de drie provincies aan Brzo Omgevingsdienst Noord. Want de uitgangspunten voor de opdrachtverlening liggen vast in de Noordelijke Maat. Bovendien betekent dit voor de risicobedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen dat het speelveld gelijk is.
  2. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden – De provincies bepalen met de Noordelijke Maat wat zij willen bereiken binnen welke kaders. Zij gaan over ‘het wat’. Brzo Omgevingsdienst Noord heeft de vrijheid om binnen die kaders te handelen en gaat over ‘het hoe’. Zodoende speelt iedereen zijn eigen professionele rol.
  3. Duidelijke financiering – De Noordelijke Maat dient als basis voor contractvorming. En voor de omslag van inputfinanciering naar financiering op output/outcome. Simpelweg door de Noordelijke Maat te projecteren op het specifieke provinciale bestand van majeure risicobedrijven en per provincie door te rekenen op basis van uren x tarief.

Aanpak en resultaat MMG Advies

Het project Noordelijke Maat is in maart 2017 gestart en eind 2017 afgerond. Jean-Paul de Poorter van MMG Advies begeleidde het project en voerde de pen. Hij deed dat onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep en samen met een projectgroep en een noordelijke projectleider. Jean-Paul doorliep met betrokkenen de volgende inhoudelijke hoofdstappen:

  1. Bepalen noordelijke Brzo/RIE-4 risicoanalyse, prioriteiten en doelen.
  2. Bepalen noordelijke Brzo/RIE-4 uitvoeringskwaliteitkeuzen en uitvoeringsgegevens.
  3. Ontwikkelen Excel model en het daarmee doorrekenen van de Noordelijke Maat qua inzet en kosten van Brzo Omgevingsdienst Noord voor de drie provincies bij het bepaalde kwaliteitsniveau.

Jean-Paul heeft de inhoudelijke resultaten van het project opgeschreven en gepresenteerd. Zowel voor de uitvoerders die met de Noordelijke Maat werken. Als voor de bestuurders die de Noordelijke Maat vaststellen. Verder stuurde Jean-Paul tijdens het project op een zorgvuldige procesgang. Want breed draagvlak voor de Noordelijke Maat is essentieel. Zowel bij de betrokken provincies, als de betrokken omgevingsdiensten.

Heeft u ook een project dat inhoudelijk complex is? En dat een zorgvuldig proces nodig heeft, omdat er verschillende belanghebbende partijen bij betrokken zijn? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking en intake.

neem contact op